วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างรถจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไท้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประปา ๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเทพารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกรวย ถึง โกรกดินแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนอมเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนลาดยางทุ่งใหญ่ ถึง ไร่นายทองคูณ ชินขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง