วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่หลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง