วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ (3 จุด) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป แบบถังในตัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากป่าดอนโบสถ์ถึงนานางประจิม ยิ่งจันทึก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง