วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘ - ๒๘๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (วัสดุซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อหินคลุก (วัสดุซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง