วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๒๘๕๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันพร้อมรางวัลและวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม http//www.samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนติดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้งและวางระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง