หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
สรุปรายงานผล ในระบบ e-plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
รายงานข้อมูลสำนักงานนโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อหยุดเรียน [ 1 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
สรุปรายงานผลในระบบ e-plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย [ 10 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 2 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
การรายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ [ 2 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................................................