องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี 2561


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติภัย ต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัว สร้างความเชือมั่นในการปฏิบัติตน สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้ซ้อมวิธีการ ขั้นตอนการดับเพลิงและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ออกจากที่เกิดเหตุ