องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การควบคุมภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
 
แอโรบิกโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ (ขยะเป็นศูนย์) ประจำปี 2562
       องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยงานสาธารณสุข  จัดโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ (ขยะเป็นศูนย์) ประจำปี 2562  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ  ก่อนทิ้งให้กับประชาชนในตำบลสำนักตะคร้อ ...
 
  โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ (ขยะเป็นศูนย์) ประจำปี 256...
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่...
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำป...
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปร...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2561
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้