องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การตรวจสอบภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจ
 
แอโรบิกโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก "โนอึล"
              องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ  ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  พบว่า หมู่ที่ 3 ,4,8 และ 11  ตำบลสำนักตะคร้อ  ได้รับผลกระท...
 
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องจากได้...
  โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2563
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร...
  โครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบป...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ
  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมิน ITA
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้