องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA)
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การตรวจสอบภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน 2564)
         ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน 2564)  ได้แพร่ระบาด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จึงได้ดำเนินการออกล้างตลาด...
 
  กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ...
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กล...
  โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผ...
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บ...
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ ตอบแบบการรับรู้ขอ...
  ขอเชิญชวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบร...
  โครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดังเพลิง ประจ...
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้