องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือ : การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 2 มิ.ย. 2559 ]
2 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]
3 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
4 คู่มือ : การขอต่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 2 มิ.ย. 2559 ]
5 คู่มือ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 มิ.ย. 2559 ]
6 คู่มือ : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
7 คู่มือ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]
8 คู่มือ : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]
9 คู่มือ : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]
10 คู่มือ : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
11 คู่มือ : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 2 มิ.ย. 2559 ]
12 คู่มือ : การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 2 มิ.ย. 2559 ]
13 คู่มือ : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
14 คู่มือ : การแจ้งขุดดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]
15 คู่มือ : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
16 คู่มือ : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
17 คู่มือ : การแจ้งถมดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]
18 คู่มือ : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
19 คู่มือ : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]
20 คู่มือ : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2559 ]
21 คู่มือ : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
22 คู่มือ : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
23 คู่มือ : การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
24 ตลาด [ 2 มิ.ย. 2559 ]
25 คู่มือ : การรับชำระภาษีป้าย [ 2 มิ.ย. 2559 ]