องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2561


สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ไดจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจศิลธรรม การทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในองค์กรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ