องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) ประจำปี 2562


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่  26-30  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
ณ  ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสร้างเจ้าหน้าที่ อปพร.
ขึ้นใหม่  ฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ที่ตนพึงกระทำของ อปพร.  การเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยที่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการช่วยลดการสูญเสียที่ต่อชีวิตและทรัพย์สิน