องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2562


สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปี 2562  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากร  โดยให้ตระหนักถึงการป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย  เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ทัศนคติ  วิสัยทัศน์ต่อตนเอง  ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป