องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2563


     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0  ประจำปีงบประมาณ  2563  ระหว่างวันที่  21 -25 กันยายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  "โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด" 
     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน    จึงจัดให้มีการดำเนินการจัดการขยะ  เกิดเป็นโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0  ขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คัดแยกขยะจากต้นทาง  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย