องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อบต.สำนักตะคร้อ


   องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จึงได้เกิดเป็นโครงการขึ้น  วันที่  31  สิงหาคม  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ