องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


     ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย  ถือเป็นปัญหาที่เรื้อรัง  นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มักจะถูกมองว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรัปชันเสมอ  ทำให้ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด  
     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จึงได้จัดทำโครงการขึ้น  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ  ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน