องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ


    ปัจจุบันปัญหาการพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สำคัญ  ซึ่งเกิดจากการที่ผิวดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ำที่ไหลบ่า  ทำให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์  มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ทรงตระหนักความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  จึงพระราชทานพระราชดำริให้มีการนำ "หญ้าแฝก" พืชมหัศจรรย์  มาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  รากหญ้าแฝกสามารถเป็นกำแพงอันแข็งแกร่ง  แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ  ช่วยกรองตะกอน  ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า  รักษาหน้าดิน   
     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ขึ้น