องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563


     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เบื้องต้น  สามารถปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ  รวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์ได้  บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป