องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564


         ด้วยสำนักงานปลัด  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปีงบประมาณ  2564   วันที่  3  มีนาคม  2564   ณ  แพรวาลัยรีสอร์ท  ซับประดู่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา  ฟื้นฟู  กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ระลอกใหม่  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  เพื่อลดข้อผิดพลาด  ความเสียหาย ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13
2022-04-18
2022-04-05