องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 


  โครงการอบรมสัมมนาการจัดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภ...[วันที่ 2024-07-08][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิส...[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการ ๑ อปท.๑สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสม...[วันที่ 2024-07-03][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม...[วันที่ 2024-06-14][ผู้อ่าน 7]
 
  รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส. [วันที่ 2024-06-07][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์หน้าพระบรมรูปฉายาลักษณ์พระบาทส...[วันที่ 2024-05-29][ผู้อ่าน 12]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอาย...[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 29]
 
  งานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเทิดทูนวีรกรรม ท้าวสุรน...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >> 19 ไปหน้าที่