องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 792 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]0
2 แจ้งประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 16 พ.ย. 2566 ]0
3 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]0
4 งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]4
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]4
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานทุกส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 8 พ.ย. 2566 ]0
7 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 20 ต.ค. 2566 ]11
8 การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน [ 20 ต.ค. 2566 ]14
9 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 9 ต.ค. 2566 ]12
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]14
11 กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]25
12 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]42
13 ประชาสัมพันธ์สมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]33
14 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]42
15 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]43
16 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2566 ]35
17 ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 24 ม.ค. 2566 ]37
18 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]37
19 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2566 ]37
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เขตเลือกตั้งที่ 12 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 27 ธ.ค. 2565 ]38
21 ประกาศรับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]38
22 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 2 ธ.ค. 2565 ]36
23 รายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]70
24 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]66
25 รายงานการซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 12 [ 25 ก.ย. 2565 ]17
26 จ่ายคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]115
27 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 มิ.ย. 2565 ]32
28 ประชาสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ [ 9 มิ.ย. 2565 ]33
29 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน(ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]60
30 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ [ 17 ก.พ. 2565 ]32
31 รายงานการซ่อมถนน หมู่ที่ 12 [ 21 ม.ค. 2565 ]17
32 รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ หมู่ที่ 3 [ 20 ม.ค. 2565 ]19
33 ประชาสัมพันธ์สมัยประชุมสภา ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]43
34 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2565 ]161
35 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 ม.ค. 2565 ]36
36 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]116
37 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 4 ม.ค. 2565 ]160
38 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ธ.ค. 2564 ]198
39 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ตำบลสำนักตะคร้อ [ 16 ธ.ค. 2564 ]138
40 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2564 ]181
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20