องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 824 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2567 ]2
2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2567 ]1
3 สรุปรายงานผล ในระบบ e-plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]1
4 รายงานข้อมูลสำนักงานนโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]2
5 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 8 พ.ค. 2567 ]6
6 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อหยุดเรียน [ 1 พ.ค. 2567 ]9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลภภายนอกปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]8
8 สรุปรายงานผลในระบบ e-plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]8
9 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย [ 10 เม.ย. 2567 ]15
10 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 2 เม.ย. 2567 ]9
11 การรายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ [ 2 เม.ย. 2567 ]9
12 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]8
13 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2567 ]7
14 รายงานข้อมูลสำนักงานนโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]7
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2567 ]9
16 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]13
17 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อหยุดเรียน [ 14 มี.ค. 2567 ]7
18 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 8 มี.ค. 2567 ]15
19 สรุปรายงานผล ในระบบ e - plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]11
20 รายงานข้อมูลสำนักงานนโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]7
21 รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]7
22 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]20
23 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที 14 [ 21 ก.พ. 2567 ]7
24 การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการระบบโครงการข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ [ 8 ก.พ. 2567 ]6
25 ประชาสัมพันธ์การโครางการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]18
26 โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุคบอลสู่ความเป็นเลิศ [ 24 ม.ค. 2567 ]27
27 รายงานการเจาะปรุ ขององค์การบริการส่วนตำบลสำนักตะคร้อ (ประจำปี พ.ศ. 2566) [ 9 ม.ค. 2567 ]18
28 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 4 ม.ค. 2567 ]17
29 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 7 ธ.ค. 2566 ]15
30 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 6 ธ.ค. 2566 ]25
31 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]14
32 แจ้งประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 16 พ.ย. 2566 ]16
33 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]17
34 งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]25
35 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]22
36 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานทุกส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 8 พ.ย. 2566 ]17
37 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 20 ต.ค. 2566 ]31
38 การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน [ 20 ต.ค. 2566 ]28
39 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 9 ต.ค. 2566 ]29
40 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21