องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุคบอลสู่ความเป็นเลิศ

    รายละเอียดข่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาพุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กิจกรรมกีฬาพุดบอล จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และหากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ประสานข้อมูล นายกษิดิษฐ์ ภูศาบดี นายสมาคมพัฒนานักฬาฟุบอลสู่วามเป็นเลิศ (ประเทศไทย)  โทร 0935159191
     เอกสารประกอบ

โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุคบอลสู่ความเป็นเลิศ
 
โครงการ
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ