องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

    กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2561   ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2561   ณ  วัดสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีกิจกรรม  ดังต่อไปนี้
   1.  การประกวดนางนพมาศ   รายละเอียดดังนี้       
        1.1  เพศหญิง  อายุ  ระหว่าง  15-25  ปี ยังไม่เคยเข้าประกวดมาก่อน หรือ เคยประกวดมาก่อนแต่ไม่เคยได้รางวัลชนะเลิศ  อาศัยอยู่ในเขตตำบลสำนักตะคร้อ
        1.2  แต่งชุดไทยสวยงาม
        1.3  เตรียมการแสดง 1 อย่าง  เพื่อแสดงบนเวที
        1.4  เกณฑ์ การให้คะแนน
               -   การแต่งกายชุดไทย                               20  คะแนน
               -   ความสามารถพิเศษ กล้าแสดงออก            20  คะแนน
               -   ปฎิภาณไหวพริบ ตอบคำถามชัดเจน           20  คะแนน
               -   มารยาท ท่วงที วาจา กริยาดี                     20  คะแนน
               -   มีบุคลิกภาพดี หน้าตา  สุขภาพดี                20  คะแนน
                                                                      รวม 100 คะแนน
   2.  การแข่งขันเรือพายทีมผสม  ชาย/หญิง   ประเภทเรือ   5  ฝีพาย  ทีมผสม ชาย/หญิง  (ชาย  3  คน  หญิง  2  คน หรือ ในทีมต้องมีผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 2 คน)   รวมเป็น   5  คน
   3.  การประกวดกระทงใหญ่    รายละเอียดดังนี้
        3.1  ขนาดกระทง  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตร   สูงไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร
        3.2  เน้นวัสดุจากธรรมชาติ   มีธูป  เทียน  (ขนาดธูป  เทียนตามความเหมาะสม  และสวยงาม)
        3.3  การให้คะแนน  ใช้ความสวยงามของกระทงเป็นหลัก
              3.3.1  ความสวยงาม                                               20  คะแนน
              3.3.2  ความคิดสร้างสรรค์  ความเป็นเอกลักษณ์ไทย      20  คะแนน
              3.3.3  วัสดุจากธรรมชาติ                                          30  คะแนน
              3.3.4  ความละเอียด  ปราณีต                                    20  คะแนน
              3.3.5  รูปทรง/ขนาด                                                10  คะแนน
                                                                              รวม    100  คะแนน
   4.  การประกวดกระทงใบตอง - ดอกไม้สด   รายละเอียดดังนี้
        4.1  การประดิษฐ์กระทงเล็ก    ระดับหมู่บ้าน  อย่างน้อย  หมู่บ้านละ  1  ทีม
        4.2  จำนวนผู้เข้าประกวด          ทีมละไม่เกิน  3  คน
        4.3  เกณฑ์การประกวด   ดังนี้
.             4.3.1   ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ  เช่น  ใบไม้  ใบตอง  ดอกไม้สด
              4.3.2   เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกระทง  ไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว (ห้ามตกแต่งฐานกระทงมาก่อน)
              4.3.3   ส่วนสูงให้มีความสูงตามความเหมาะสม
              4.3.4   ผู้เข้าประกวดจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์มาเอง 
              4.3.5 ทุกกลุ่มที่เข้าประกวด  นำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำกระทงใบตองมาเอง
        เช่น ใบตองที่ทำความสะอาด  ฉีกตามขนาดเหมาะสมแต่ไม่เช็ดน้ำมัน  ดอกไม้ที่ยังไม่ได้
        แปรรูป  ไม่เย็บแบบหรือประกอบส่วนอื่น ๆ มาก่อน   โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบ
        ก่อนการประกวด  หากฝ่าฝืน  คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
              4.3.6  สามารถลอยน้ำได้    วัสดุที่ใช้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
              4.3.7  ต้องมีธูปเทียนเป็นส่วนประกอบ  เป็นกระทงที่สอดคล้องกับประเพณี
              4.3.8  จัดการประกวดในวันที่  3 พฤศจิกายน  2560    แบ่งเป็นทีม ๆ ละ ไม่เกิน 3  คน
ใช้เวลา  3  ชั่วโมง รายงานตัวเวลา 08.30  น.  เริ่มประกวดเวลา  09.30 – 12.30  น.    
ณ  บริเวณศาลาวัดสำนักตะคร้อหลังใหม่     และกระทงที่ใช้ในการประกวดนั้น   จะถือ
เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยจะได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอเทพารักษ์และส่วนราชการนำไปลอยในพิธีเปิดงาน
     4.4   เกณฑ์การตัดสิน                             คะแนนเต็ม             100   คะแนน 
          4.4.1   ความละเอียด / ความประณีตสวยงาม                         30    คะแนน
          4.4.2   ขนาด  รูปทรง  และสัดส่วน                                      20    คะแนน
          4.4.3   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                           30    คะแนน
          4.4.4   ความถูกต้องตามความหมาย                                     20    คะแนน
                                                                                     รวม  100  คะแนน

    ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้อง  ประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  เข้าร่วมกิจกรรมในวันสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2561  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2561  ณ วัดสำนักตะคร้อ  ได้ตั้งแต่  07.00  น. กับพิธีบวงสรวงพระแม่คงคา  เป็นต้นไป 

    เอกสารประกอบ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ