องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564


           สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ  2564    เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  กลุ่มเปราะบาง  ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่มีฐานะยากจน  และเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ  เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภค  มีราคาสูง  รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ทำให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุบางรายให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยเงินเบี้ยยังชีพเท่านั้น  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส  ผู้มีรายได้น้อย  หลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ติดเตียง  ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่างๆ  บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป  ยิ่งช่วงนี้เกิดสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แพร่ระบาดในประเทศ  จึงได้เกิดมีโครงการนี้ขึ้น
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13
2022-04-18
2022-04-05