องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยสำนักปลัด  ได้จัดโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ขึ้นเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2565  ณ  ศูนย์ถ่ายทอดการเกษตร สปก.เครือข่าย  บ้านเทพารักษ์  หมู่ที่ 14  เพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอาชีพแม่บ้านที่หลากหลาย  เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  เพื่อผลักดันให้มีการเรียนรู้  ถ่ายทอดความรู้  ขยายผลไปสู่หมู่บ้านให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13