องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้การบริหารอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสนองความต้องการของประชาชน  ปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพในการบริหารและพัฒนานั้น  คือ  บุคลากรของหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เพราะเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด    จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของหน่วยงานต้องได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานอย่างต่องเนื่อง  อีกทั้งยังต้องได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึกรักองค์กร  มีความรักและสามัคคีกันภายในหน่วยงาน  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและเป็นธรรม  

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าใจในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันพัฒนาองค์กร  และร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เช่น  กวาดลานธรรม  ล้างห้องน้ำ  ห้องสุขา  เก็บขยะ  เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ  ลดทิฐิมานะ  ลดความหยาบกระด้างทางความคิด  และตระหนักถึงการทำเพื่อส่วนรวม  

2023-11-20
2023-11-20
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-18