องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวันที่  29 สิงหาคม 2565   โดยได้กำหนดฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ ในหัวข้อดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

2. ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพการทำงานให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน  เพื่อลดข้อผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน

2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13
2022-04-18
2022-04-05