องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565


ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติของชาวพุทธ  ที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล  สำหรับกรแห่เทียนพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ถือเป็นประเพณีทางศาสนา  เป็นวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนาน  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  โดยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  ประชาชน เยาวชน  เด็กนักเรียน  พ่อค้า  ให้คงอยู่สืบไป

2024-07-08
2024-07-05
2024-07-03
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-14
2024-06-07
2024-05-29
2024-05-24
2024-04-17