องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565


ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติของชาวพุทธ  ที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล  สำหรับกรแห่เทียนพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ถือเป็นประเพณีทางศาสนา  เป็นวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนาน  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  โดยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  ประชาชน เยาวชน  เด็กนักเรียน  พ่อค้า  ให้คงอยู่สืบไป

2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13