องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565


ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติของชาวพุทธ  ที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล  สำหรับกรแห่เทียนพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ถือเป็นประเพณีทางศาสนา  เป็นวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนาน  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  โดยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  ประชาชน เยาวชน  เด็กนักเรียน  พ่อค้า  ให้คงอยู่สืบไป

2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-18
2023-08-11
2023-08-10