องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จึงขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

2024-06-14
2024-05-29
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19