องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566  ขึ้นวันที่  12  กันยายน  2566  ณ  สนามกีฬาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเล็กในด้านการเตรีมความพร้อมด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  การมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  อดทน  การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง  การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-18
2023-08-11
2023-08-10