องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566  ขึ้นวันที่  12  กันยายน  2566  ณ  สนามกีฬาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเล็กในด้านการเตรีมความพร้อมด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  การมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  อดทน  การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง  การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

2024-07-08
2024-07-05
2024-07-03
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-14
2024-06-07
2024-05-29
2024-05-24
2024-04-17