องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายชาญชัย   ศรีวิพัฒน์


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โทร.08-1878-9580
นายพีรวัศ   กินขุนทด

นายพีรภัทร์   พิขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
โทร. 09-6078-1801

โทร. 09-8208-4881
นายชูเกียรติ  ชิขุนทด


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โทร. 08-0357-9431

นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-478-6963
 
นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.094-276-7117
 

นางสาวนิภา   ควงขุนทด นางเสาวภา ยอดเมืองเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-219-6672 โทร.091-832-6536
   
นายปภาวิน เหิดขุนทด
นางวารินทร์ พูขุนทด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษการผู้อำนวยการกองช่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.088-061-9882
โทร.094-276-7117