องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสุขสวัสดิ์   จอมเกาะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยมงคล  ชัยรัตนพิพัฒน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายสำเร็จ   เขตชำนิ
นายริ่ง   เชียวขุนทด
นางสาคร   วงศ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายแก่นเพชร   จีมขุนทด
นายวิวัฒน์  อิ่มวิเศษ
นางสาวกรองทอง  บมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7


นายอำนาจ  พรขุนทด
นายนิเวช   บวมขุนทด
นายอำนาจ   ยิ่งจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นางสายพิน   ภูมิโคกรักษ์
นางสาวจุฑามาศ  สวัสดิ์พรชัย
นายสุรศักดิ์   ช้อนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13


นายธีระพงษ์   แบนขุนทด

นางอำพร   เกณฑ์ขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16