องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายสำเร็จ   เขตชำนิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยมงคล  ชัยรัตนพิพัฒน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายสำเร็จ   เขตชำนิ
นายริ่ง   เชียวขุนทด
นางสาคร   วงศ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายแก่นเพชร   จีมขุนทด
นายวิวัฒน์  อิ่มวิเศษ
นางสาวกรองทอง  บมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7


นายอำนาจ  พรขุนทด
นายนิเวช   บวมขุนทด
นายอำนาจ   ยิ่งจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นางสายพิน   ภูมิโคกรักษ์
นายนรินทร์   พิมพ์การ
นายสุรศักดิ์   ช้อนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

นายธีระพงษ์   แบนขุนทด
นายสุขสวัสดิ์   จอมเกาะ นางอำพร   เกณฑ์ขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16