องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวนิภา ควงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
 


 
นางอมรรัตน์ สิงห์ชัย นายอมรวิช   รองชัย
- ว่าง -
นางสาวขนิษฐา   วาดวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
 
นางสาวละไม กินขุนทด  นางพัชรินทร์   เหิดขุนทด นายวัลลภ  ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 
นายวินัย คบขุนทด นางสมพิศ   อิ่มกลาง
นายกฤษณโรจน์ กัณจนพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
 
นายจำปี สีวังราช นายสมจิตร พอขุนทด - ว่าง -
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ คนสวน