องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวนิภา ควงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
 
นางอมรรัตน์ สิงห์ชัย นายอมรวิช   รองชัย
 จ่าเอกนิมิตร สถิตย์ชนม์ นางสาวขนิษฐา   วาดวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
 
นางสาวละไม กินขุนทด  นางพัชรินทร์   เหิดขุนทด นายวัลลภ  ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 
นายวินัย คบขุนทด นางสมพิศ   อิ่มกลาง
นายกฤษณโรจน์ กัณจนพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
 
 
นายจำปี สีวังราช นายสมจิตร พอขุนทด  นายวิวัฒน์ สอนจันทึก
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ คนสวน