องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
สำนักปลัด


นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวนิภา ควงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
นางอมรรัตน์ สิงห์ชัย - ว่าง -
 จ่าเอกนิมิตร สถิตย์ชนม์ - ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
 
นางสาวละไม กินขุนทด  นางพัชรินทร์   เหิดขุนทด นายวัลลภ  ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 
นายวินัย คบขุนทด นางสมพิศ   อิ่มกลาง
นายกฤษณโรจน์ กัณจนพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
 
   
นายพิพัฒน์   เขียนจอหอ
นายจำปี สีวังราช นายสมจิตร พอขุนทด
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
 


 
   นายวิวัฒน์ สอนจันทึก  
  คนสวน