องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
กองคลัง

 
นางเสาวภา ยอดเมืองเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
-ว่าง-
นางสาวอำพันทิพย์ หอขุนทด นางสาวชมภู่   พรมพันธ์ใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวนวพร บุตรปรีชา

- ว่าง -
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้