องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
กองช่าง

 
นายปภาวิน เหิดขุนทด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษการผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
 
  นายปภาวิน เหิดขุนทด  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
 
 
  นางสาวลีลาวดี   เดชสันเทียะ  
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 
 
 
นายสุเทพ ลักจันทึก นายณรงค์   อิ่มกลาง นางสาวอรสา พันชนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยผลิตน้ำประปา คนงานทั่วไป