องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
กองการศึกษา


นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 
  - ว่าง -
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  


 
นางรัฐภารักษ์ ชัยกูล นางเอื้อมพร กันขุนทด นางเนตรนภา พรมวิโรจน์
ครูชำนาญการ ครู ครู
 


นางสาววิภาวี แกมขุนทด นางสาวปิยะมาศ แหล่งสนาม นางสาวดวงจันทร์ พองขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวเพิ่มจิตร  แชงขุนทด  

คนงานทั่วไป