องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ


ประธานกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 

 

นายมานิตย์  เตินขุนทด 


นางโสพิศ   ชาวขุนทด 

รองประธานกรรมการกองทุนฯ

รองประธานกรรมการกองทุนฯ
 

 


นายมิตร   ชุบขุนทดที่ปรึกษากองทุนฯ

 
 


นางสาวสิรภัทร   สวัสดิ์นที เลขานุการกองทุนฯ

 

นางเสาวภา   ยอดเมืองเจริญ


นางสาวพัชรินทร์  ชาวขุนทด
เจ้าหน้าทีการเงินกองทุนฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการกองทุนฯ

นายวีระ   พลเดช

นายพัลลภ   พันชนะ

นางประจิม   ยิ่งจันทึก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


นายบุญธวัช   พาขุนทด

นางประทุม   เหิมขุนทด
นายกิตติพงษ์  แกมขุนทด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการนายศักรินทร์  ชัยรัตนพิพัฒน์

นายจตุรงค์  ชุบขุนทด

นายไชยยศ   พูขุนทด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 

 

 

นายนิพนธ์   พูดขุนทด

 
 
กรรมการ