องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

          

          เหตุที่ได้ชื่อ “สำนักตะคร้อ” เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีลำห้วยจับพง และมีต้นค้อ ลำต้นใหญ่10 คนโอบ เป็นที่พักของคณะเดินทางเกวียนค้าขายสมัยก่อน จำนวน40-50 ลำเกวียน การเดินทางไปมาค้าขายเป็นประจำในแถบบริเวณนี้ และยังเป็นจุดพำนัก พักอาศัยของพ่อค้าเกวียนและเป็นที่นัดพบของพ่อค้าในการขนถ่ายซื้อขายสินค้าระหว่างพ่อค้า เรียกนัดกันสถานที่สำนักตะคร้อ หรือใต้ต้นค้อใหญ่ห้วยลำจับพง พื้นที่ดังกล่าวจึงมีคนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินและตั้งเป็นชุมชนมากขึ้นและมีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างเมืองนครราชสีมากับชุมชน จึงมีคนพูดกันติดปากว่า “สำนักตะคร้อ” และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นตำบล “สำนักตะคร้อ” ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อตำบลจากบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1
          ตำบลสำนักตะคร้อ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอด่านขุนทด และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็น ตำบลสำนักตะคร้อ มีผลเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเทพารักษ์ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลสำนักตะคร้อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที 30 มีนาคม พ.ศ. 2539