องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์
"แหล่งน้ำ ถนน คน และกีฬา ต้องดีขึ้น"
   
พันธกิจ  
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
2. การคมนาคมต้องสะดวกรวดเร็ว
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ประสานงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น