องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอเทพารักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 110 กิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
    ติดต่อกับบ้านกุดสระแก้ว ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
    ติดต่อกับบ้านโนนแหน บ้านโคกกระบือ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมาบ้านเทพทักษิณ     บ้านวังโป่ง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับบ้านหนองมะค่า บ้านโนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับบ้านเกาะแหลม บ้านไทยเจริญ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เนื้อที่
         องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,570 ไร่
       
 ลักษณะภูมิประเทศ
          องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 240 – 390 เมตร เนื้อที่ 3,780 ไร่ พื้นที่ดินเค็มปานกลาง (ปริมาณคราบเกลือระหว่าง 1-10 %) เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำ “ลำเชียงไกร, ห้วยจับพง, ลำกุ้งกั้ง” มีลำห้วยไหลผ่าน ปริมาตรน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ปี
 
ลักษณะภูมิอากาศ
          องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ
-  ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส
-  ฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส
-  ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส