องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังนี้
ด้านพืช
       1. ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ
       2. พืชไร่ เช่น อ้อย, มันสำปะหลัง,ข้าวโพด
       3. พืชสวน เช่นพริก คะน้า ต้นขึ้นฉ่าย ต้นผักชีและหน่อไม้ฝรั่ง
ด้านปศุสัตว์
       โค กระบือ สุกร สัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
   
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ธนาคาร 1 แห่ง
  โรงแรม -  แห่ง
  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 11 แห่ง
  โรงสี 6 แห่ง
  ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 6 แห่ง
  สหกรณ์การเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 1 แห่ง
  ศูนย์สาธิตการเกษตรตำบลสำนักตะคร้อ 1 แห่ง
  ร้านวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง
  ร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
1 แห่ง