องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
           การคมนาคมของตำบลสำนักตะคร้อ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ตอนนครราชสีมา – สระบุรี ถึงทางแยกโคกกรวด 12 กิโลเมตร และทางหลวงชนบท 2082 ทางแยกโคกกรวด – อ.ด่านขุนทด 60 กิโลเมตร และใช้ถนนอำเภอด่านขุนทด – อำเภอบำเหน็จณรงค์ 3 กิโลเมตร ถึงทางแยกถนนทางหลวงชนบท 3012 ( ถนนกำลังเอก ) – อำเภอเทพารักษ์ 30 กิโลเมตร
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ
           ทรัพยากรดิน
           สภาพดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายและบางพื้นที่เป็นหินทราย เป็นดินเค็ม ส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์การปลูกพืชได้ผลผลิตต่ำ
          ทรัพยากรน้ำ
          ตำบลสำนักตะคร้อ มีลำห้วยใหญ่ไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 2 สาย คือ
-  ลำห้วยลำชันโพรง (ห้วยจับพง, หนองหิน, วังกะหาด, วังมะนาว) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ไหลผ่าน 11 หมู่บ้าน คือหมู่ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 14 และ 16 ตามลำดับ
-  ลำห้วยลำกุ้งกั้ง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ไหลผ่าน 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4, 1, 16, 11, 9, 8, 2 และ 10 ตามลำดับ