องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]2
2 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผด.2) [ 2 พ.ย. 2566 ]1
3 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผด.2) [ 2 พ.ย. 2566 ]0
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ.) [ 9 ต.ค. 2566 ]14
5 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ ม.1) [ 30 ส.ค. 2566 ]16
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง โครงการจัดซื้ัอรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 30 ส.ค. 2566 ]18
7 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 27 ก.ค. 2566 ]17
8 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 27 ก.ค. 2566 ]18
9 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด.5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3)ประเภทกองทุนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]19
10 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (แบบ ผด.2)โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา97(3)ประเภทกองทุนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]23
11 แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง แบบ ผด.5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]31
12 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 วัน่ที่ 19 มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]22
13 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่1) [ 29 มิ.ย. 2566 ]18
14 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อยบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1) [ 30 พ.ค. 2566 ]18
15 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หินคลุกสายทุ่งน้อย)ผด.2 [ 20 เม.ย. 2566 ]26
16 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบผด.5)ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุกสายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1) [ 20 เม.ย. 2566 ]29
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ ม.1) [ 20 เม.ย. 2566 ]18
18 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]20
19 เปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]21
20 การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]113
21 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]82
22 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 31 มกราคม 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]163
23 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 31 มกราคม 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]182
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]200
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]203
26 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]250
27 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]197
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 6 ก.ย. 2564 ]154
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง [ 6 ก.ย. 2564 ]157
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 6 ก.ย. 2564 ]212
31 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]151
32 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 2) [ 25 ก.พ. 2564 ]161
33 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]202
34 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 2) [ 16 ต.ค. 2563 ]165
35 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 5) [ 16 ต.ค. 2563 ]169
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รถบรรทุกน้ำ) [ 6 ต.ค. 2563 ]163
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน) [ 6 ต.ค. 2563 ]189
38 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด.5 (เปลี่ยนแปลง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]155
39 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ผด. 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]196
40 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คตง.) [ 16 ต.ค. 2562 ]197
 
หน้า 1|2