องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 วัน่ที่ 19 มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]35
2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่1) [ 29 มิ.ย. 2566 ]33
3 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อยบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1) [ 30 พ.ค. 2566 ]33
4 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หินคลุกสายทุ่งน้อย)ผด.2 [ 20 เม.ย. 2566 ]40
5 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบผด.5)ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุกสายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1) [ 20 เม.ย. 2566 ]44
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ ม.1) [ 20 เม.ย. 2566 ]30
7 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]33
8 เปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]36
9 การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]129
10 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]94
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 31 มกราคม 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]176
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 31 มกราคม 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]196
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]214
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]215
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]270
16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]213
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 6 ก.ย. 2564 ]171
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง [ 6 ก.ย. 2564 ]173
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 6 ก.ย. 2564 ]237
20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]164
21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 2) [ 25 ก.พ. 2564 ]177
22 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]215
23 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 2) [ 16 ต.ค. 2563 ]179
24 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 5) [ 16 ต.ค. 2563 ]182
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รถบรรทุกน้ำ) [ 6 ต.ค. 2563 ]179
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน) [ 6 ต.ค. 2563 ]202
27 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด.5 (เปลี่ยนแปลง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]170
28 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ผด. 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]212
29 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คตง.) [ 16 ต.ค. 2562 ]210
30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ผด. 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]202
31 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ผด. 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]192
32 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คตง.) [ 16 ต.ค. 2562 ]211
33 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ผด. 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]152
34 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]137
35 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (คตง) [ 10 ต.ค. 2562 ]149
36 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]153
37 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตาม พรบ.จัดซื้อฯ 2560) [ 17 ธ.ค. 2561 ]144
38 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (คตง) [ 10 ต.ค. 2561 ]148
39 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด. 5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]143
40 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ผด. 5) [ 28 มิ.ย. 2561 ]141
 
หน้า 1|2