องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 20 พ.ค. 2567 ]0
2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2567 ]0
3 รายงานผลผู้มาขอรับการคัดลอกข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]46
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 5 เม.ย. 2565 ]58
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 เม.ย. 2565 ]45
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 เม.ย. 2565 ]41
7 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 เม.ย. 2565 ]47
8 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครราชสีมา [ 1 เม.ย. 2565 ]38
9 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]40
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 1 เม.ย. 2565 ]38
11 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 1 เม.ย. 2565 ]38
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]127
13 คำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]153
14 ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]207
15 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]125
16 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]166
17 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 ก.พ. 2559 ]185
18 ข้อมูลสิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน [ 3 ก.พ. 2559 ]210
19 แบบคำขอคัดลอกข้อมูลข่าวสาร [ 30 พ.ย. 542 ]172