องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]15
2 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]14
3 ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]16
4 ประกาศมาตรฐานทัี่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 31 ม.ค. 2566 ]15
5 หนังสือ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 31 ม.ค. 2566 ]15
6 หนังสือ เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 31 ม.ค. 2566 ]12
7 หนังสือ เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ [ 31 ม.ค. 2566 ]13
8 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง [ 31 ม.ค. 2566 ]7
9 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ [ 31 ม.ค. 2566 ]8
10 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 6 [ 31 ม.ค. 2566 ]7
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 22 มี.ค. 2565 ]99
12 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 21 มี.ค. 2565 ]88
13 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 21 มี.ค. 2565 ]89
14 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]79
15 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]76
16 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 20 ต.ค. 2564 ]86
17 ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2564 ]116
18 ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2564 ]81
19 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]80
20 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 30 มิ.ย. 2564 ]83
21 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2564 ]121
22 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2564 ]86
23 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]80
24 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]170
25 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 13 ส.ค. 2563 ]105
26 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 25 มิ.ย. 2563 ]131