องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 มิ.ย. 2563 ]104
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]95
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]98
4 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ข.6 [ 1 มิ.ย. 2559 ]95
5 แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2559 ]90
6 บันทึกการเสียสละ/บริจาคที่ดิน [ 1 มิ.ย. 2559 ]106
7 แบบคำขอ/คัดลอกข้อมูล/เอกสารของทางราชการ [ 1 มิ.ย. 2559 ]89
8 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 1 มิ.ย. 2559 ]94
9 คำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ กอ.1 [ 1 มิ.ย. 2559 ]89
10 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. [ 1 มิ.ย. 2559 ]92
11 หนังสือยินยอมให้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน [ 1 มิ.ย. 2559 ]111
12 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1 [ 1 มิ.ย. 2559 ]111