องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ผด.6)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ...................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยส่วนการคลัง จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุตามแบบ( ผ.ด.5 ) ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เนื่องจากบัดนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 แล้วนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( ผด.6) รายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 (นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ผด.6)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ