องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล


แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

ด้วย  คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ดำเนินการอนุมัติแผนงาน / โครงการ  ประจำปี  2557  จำนวน  12  โครงการ  4  ประเภทกิจกรรม  คือ
ประเภทกิจกรรมที่ 1  การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์
  1.  โครงการอบรมอสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน  ประจำปี  2557
  2.  โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง  ประจำปี 2557
ประเภทกิจกรรมที่ 2  การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
  3.  โครงการฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน  ประจำปี 2557
  4.  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  ประจำปี  2557
  5.  โครงการส่งเสริมสายใยรักแห่งครอบครัว  ประจำปี 2557
ประเภทกิจกรรมที่ 3  การสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่ม,ชมรม,สมาคม)
  6.  โครงการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ  ประจำปี  2557
  7.  โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปี  2557
  8.  โครงการ To Be Number One  เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด  ประจำปี  2557
  9.  โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย  ประจำปี  2557
 10.  โครงการชุมชนสะอาด  ปราศจากโรคติดต่อ  ประจำปี  2557
ประเภทกิจกรรมที่ 4  การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ไม่เกินร้อยละ 10)
 11.  โครงการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปี  2557
 12.  โครงการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ (กรณีฉุกเฉิน) ประจำปี  2557

    เอกสารประกอบ

แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ