องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๖  โดยการนำของคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนสำนักงานปลัด
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09