องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๖  โดยการนำของคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนสำนักงานปลัด
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13