องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567องค์กรบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดทำโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถที่จะพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นในสังคม อีกทั้งยังสามารถนำหลักคุณธรรมและจริยธรรม และความรู้ในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตการทำงานตามกิจของหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02