องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]11
2 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]17
3 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos_Don_t [ 28 ก.พ. 2566 ]63
4 แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ E-Service เพื้่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 ม.ค. 2566 ]43
5 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2565 [ 24 ม.ค. 2566 ]61
6 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 ม.ค. 2565 ]115
7 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 19 ม.ค. 2565 ]124
8 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]123
9 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]124
10 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 18 ก.ย. 2562 ]133
11 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.ค. 2562 ]132
12 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 เม.ย. 2562 ]131
13 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 มี.ค. 2562 ]132
14 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 13 มี.ค. 2562 ]131
15 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มี.ค. 2562 ]125
16 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 ก.พ. 2560 ]130