องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos_Don_t [ 28 ก.พ. 2566 ]38
2 แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ E-Service เพื้่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 ม.ค. 2566 ]21
3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2565 [ 24 ม.ค. 2566 ]39
4 แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 24 ม.ค. 2566 ]12
5 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 ม.ค. 2565 ]92
6 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 19 ม.ค. 2565 ]101
7 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]98
8 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]99
9 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 18 ก.ย. 2562 ]109
10 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.ค. 2562 ]109
11 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 เม.ย. 2562 ]107
12 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 มี.ค. 2562 ]108
13 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 13 มี.ค. 2562 ]106
14 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มี.ค. 2562 ]101
15 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 ก.พ. 2560 ]108