องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) [ 21 ก.ย. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น Ep-155R พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง [ 18 ก.ย. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 18 ก.ย. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านทำนบเทวดา)กรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 18 ก.ย. 2566 ]0
7 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 18 ก.ย. 2566 ]0
8 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลอง สายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 18 ก.ย. 2566 ]0
9 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสำโรง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 18 ก.ย. 2566 ]0
10 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนลาดยางทุ่งใหญ่ ถึง ไร่นางทองคูณ ชินขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 18 ก.ย. 2566 ]0
11 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกรวย ถึง โกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 18 ก.ย. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทรัพย์สินภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 18 ก.ย. 2566 ]0
14 ขอขยายเวลาเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2566 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 12 ก.ย. 2566 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) [ 12 ก.ย. 2566 ]0
17 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 11 ก.ย. 2566 ]1
18 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลอง สายหินตะโก้ ถึงคลองบง บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 11 ก.ย. 2566 ]1
19 การตรวจรับการจ้างตามโดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 11 ก.ย. 2566 ]1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แข่งขันพร้อมเหรัยญรางวัลและของรางวัลอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]0
21 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด จำนวน [ 8 ก.ย. 2566 ]1
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 7 ก.ย. 2566 ]0
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2566 ]1
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 6 ก.ย. 2566 ]0
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 6 ก.ย. 2566 ]1
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายโกรกดินแดง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 6 ก.ย. 2566 ]1
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด)บ้านศิลาทอง หมู่่ที่ 10 [ 6 ก.ย. 2566 ]1
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพัฒน์ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 6 ก.ย. 2566 ]1
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดทำนบเทวดา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ย. 2566 ]1
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาส่อง ถึงลาดยาง สาย นม.3012 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 6 ก.ย. 2566 ]1
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 6 ก.ย. 2566 ]1
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 6 ก.ย. 2566 ]1
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) [ 6 ก.ย. 2566 ]0
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 6 ก.ย. 2566 ]0
35 การตรวจรับก่ารจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดิน สายนางยาว ถึง ไร่ตานัน หมู่ที 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 5 ก.ย. 2566 ]1
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 4 ก.ย. 2566 ]1
37 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ ๑ [ 4 ก.ย. 2566 ]1
38 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาอวล ถึงนาครูสำคัญ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 4 ก.ย. 2566 ]1
39 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดีแยกจากหนองไอ้เขียว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2566 ]1
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด [ 4 ก.ย. 2566 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24