องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 21 ก.ค. 2566 ]23
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 21 ก.ค. 2566 ]21
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 21 ก.ค. 2566 ]21
384 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนลาดยางทุ่งใหญ่ ถึง ไร่นายทองคูณ ชินขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 20 ก.ค. 2566 ]24
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]15
386 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 19 ก.ค. 2566 ]24
387 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 18 ก.ค. 2566 ]22
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างก่อสร้างถนนดิน สายนางยาว ถึง ไร่ตานัน หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 18 ก.ค. 2566 ]23
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลุกรังบ้านหนองโพธ์ หมู่ที่ 2 สายนายเจริญถึงนายสุรศักดิ์ [ 18 ก.ค. 2566 ]22
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]23
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 18 ก.ค. 2566 ]23
392 เรื่องขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) [ 17 ก.ค. 2566 ]39
393 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนางยาวถึงไร่ตานัน หมู่ที่ 6บ้านชุมชนพัฒนา [ 17 ก.ค. 2566 ]23
394 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองคำอ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 17 ก.ค. 2566 ]20
395 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสำโรงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 17 ก.ค. 2566 ]21
396 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 [ 17 ก.ค. 2566 ]23
397 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 สายนายเจริญถึงนายสุรศักดิ์ [ 17 ก.ค. 2566 ]23
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาอวล ถึงนาครูสำคัญ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 13 ก.ค. 2566 ]22
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดีแยกจากหนองไอ้เขียว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 13 ก.ค. 2566 ]25
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ [ 12 ก.ค. 2566 ]21
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]23
402 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด จำนวน 1 จุด [ 10 ก.ค. 2566 ]23
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ (3จุด)จำนวน 1 งาน [ 7 ก.ค. 2566 ]22
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค รหัส 416-59-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]23
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกลอนหน้าต่างบานเลื่อน(สำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]24
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]21
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (สพฐ) [ 28 มิ.ย. 2566 ]23
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) [ 28 มิ.ย. 2566 ]25
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ [ 26 มิ.ย. 2566 ]24
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป แบบถังในตัว จำนวน 1 เครือ่ง [ 26 มิ.ย. 2566 ]26
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 23 มิ.ย. 2566 ]22
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2566 ]22
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2566 ]24
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากป่าดอนโบสถ์ถึงนานางประจิม ยิ่งจันทึก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่2 [ 22 มิ.ย. 2566 ]22
415 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ หมู่ที่ 14 [ 22 มิ.ย. 2566 ]23
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]23
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer) [ 22 มิ.ย. 2566 ]21
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 22 มิ.ย. 2566 ]24
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่าต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]26
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32