องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]46
382 การตรวจรับการจ้างตามโครงการทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 9 ก.ย. 2565 ]43
383 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 6 ก.ย. 2565 ]49
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 นครราชสีมา [ 6 ก.ย. 2565 ]48
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันพร้อมรางวัลและวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]54
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 5 ก.ย. 2565 ]46
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]49
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]43
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]46
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]49
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 1 ก.ย. 2565 ]47
392 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม hpp//www.samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ [ 31 ส.ค. 2565 ]46
393 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 31 ส.ค. 2565 ]47
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 ส.ค. 2565 ]48
395 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสรา้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟันท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 30 ส.ค. 2565 ]50
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 30 ส.ค. 2565 ]45
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคมม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]47
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 25 ส.ค. 2565 ]44
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 25 ส.ค. 2565 ]43
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 25 ส.ค. 2565 ]44
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 25 ส.ค. 2565 ]49
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]46
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]46
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]49
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสาธิตถังคัดแยกขยะตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]46
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]47
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสาธิตตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]51
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]49
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการศึกษานอกสถานที่ของเด็ก ศพด.ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]41
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศึกษานอกสถานที่ของเด็ก ศพด.ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]43
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรร) [ 22 ส.ค. 2565 ]47
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 22 ส.ค. 2565 ]44
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) [ 22 ส.ค. 2565 ]44
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล(กองช่าง) [ 22 ส.ค. 2565 ]45
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) ตามโครงการทัศนศึกนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]48
416 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอภิชาติ ชินขุนทด ถึง บ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 10 [ 19 ส.ค. 2565 ]61
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนติดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้งและวางระบบ [ 16 ส.ค. 2565 ]50
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน)กองช่าง [ 16 ส.ค. 2565 ]53
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่ม่แอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]55
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]39
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24